Fëmijët me nevoja të veçanta mësuan për figurat dhe trupat gjeometrike

Fëmijët me nevoja të veçanta mësuan për figurat dhe trupat gjeometrike (katrori, rrethi, drejtkëndëshi dhe pesëkëndëshi).

-->
Translate »