Misioni i Shoqatës Hareja është arritja e edukimit, avancimit dhe përkrahjes së grave, fëmijëve dhe të rinjëve përmes kurseve, trajnimeve, këshillimeve, shërbimeve informative duke bashkëpunuar ngushtë me institucione vendore dhe ndërkombëtare, qeverisëse dhe joqeverisëse si dhe me organizata tjera të natyrës së ngjajshme.

Shoqata Hareja ka 50 anëtare. Kuvendin, Bordin këshillues, drejtorin dhe stafin.  Më poshtë po e paraqesim skemën organizative mbi të cilën vepron Shoqata Hareja, ku secili pozicion ka përshkrimin e vet të punës.

Struktura Organizative